Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki .

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca o bibliotekach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
  2. uczestnictwa, promocji i potrzeb funkcjonowania biblioteki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  np. firmy wspierające obsługę informatyczną

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia

6) Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Przystajń, dnia 25.05.2018                                                                                                                                             Administrator Danych Osobowych

Stan księgozbioru (na koniec danego roku)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ogółem 12 836 12 852 13 456 14 656 15 041 15923 15923 16913
Literatura piękna dla dorosłych 5404 5192 5559 6072 6325 6725 6725 7102
Literatura piękna dla dzieci 2548 2497 2493 2806 2856 3125 3125 3605
Literatura popularnonaukowa 4884 5163 5404 5778 5860 6073 6073 6206

Biblioteka w liczbach

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011

r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016

r.

2017 r.

2018

1.

Zarejestrowani Czytelnicy

464

532

556

578

670

776

786

794

820

818

953

2.

Liczba odwiedzin w bibliotece

4267

4834

4849

5438

6143

6626

6659

7234

6049

7137

8192

3.

Wypożyczone książki

7054

8575

9376

11140

12442

12796

13960

14536

12291

12284

13866

4.

Wypożyczone czasopisma

84

210

82

145

246

266

224

287

228

374

287

5.

Wypożyczone audiobooki

24

25

19

63

29

36

6.

Książki udostępnione w czytelni

546

474

183

282

175

152

69

38

32

44

0

7.

Czasopisma udostępnione w czytelni

214

159

54

70

100

34

32

36

11

0

8.

Wypożyczone i udostępnione gry

i zestawy specjalne

113

92

95

57

63

42

59

9

Odwiedziny na stronie www

brak danych

brak danych

brak danych

3826

1534

1542

1237

1244

1278

1755

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym na zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Biblioteki.

Każdy, kto korzysta z usług naszej instytucji poprzez uczestnictwo w różnych imprezach organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) jest zobowiązany do zgłoszenia sprzeciwu.

Projekty

1. PROGRAM IKONKA

Program Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, z którego biblioteka otrzymała 3 komputery z oprogramowaniem. Dzięki temu powstała w naszej bibliotece czytelnia internetowa.

2. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a obecnie Biblioteki Narodowej, który wspiera finansowo wyposażenie bibliotek publicznych w nowości poprzez przekazywanie dotacji celowej.

3. AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Jest programem Fundacji Orange, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. Biblioteka od 2009 roku otrzymuje dotacje finansową na pokrycie kosztów dostępu do internetu, zarówno dla pracowników jak i użytkowników biblioteki. Dzięki temu nasi czytelnicy korzystają z szerokopasmowego internetu za darmo! Zakupiono również z otrzymanej dotacji pakiet książek z dziedziny informatyka.

4. PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności stanowi część światowego programu „Global Libraries” Fundacji Billa i Melindy Gatesów, który zakłada przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra informacji, wiedzy, kultury i edukacji. Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych oraz społeczności lokalnych z obszarów wiejskich i małych miast. W 2010 roku otrzymaliśmy z tego programu aparat fotograficzny oraz bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy. Realizacja Programu potrwa do roku 2013.

5. DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

W 2010 zapoczątkowano w naszej bibliotece działanolność‡ Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie. Biblioteka otrzymuje co roku kilkadziesiąt książek w depozyt oraz refundację™ kosztów spotkania autorskiego. O wybranych książkach dyskutujemy na spotkaniach Klubu, które organizujemy w naszej bibliotece. Dzięki programowi odbyły się™ w naszej bibliotece spotkania autorskie z Hanną… Kowalewską… w 2010 roku, z Barbarą… Rybałtowską… w 2011, z Katarzyną Enerlich w 2012 r. oraz z Edwardem Lutczynem w 2013. Zdjęcia z tych spotkań„ można obejrzeć w zakładce „Galeria”.

6. TAURON – EKO

Energia tańsza z natury. Dzięki udziałowi w promocji firmy Tauron nasza biblioteka w 2011 i 2012 roku korzystała z cen energii niższych o 10%.

7. PROGRAM DAROWIZNY OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA BIBLIOTEK

Z tego programu otrzymaliśmy oprogramowanie od firmy Microsoft, m.in: Windows 7, Office Professional Plus 2010, Microsoft Visio, Project. Program ten jest realizowany we współpracy z Fundacją… Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

8. AKTYWNA BIBLIOTEKA

Jako jedyna biblioteka w powiecie trzymaliśmy grant w wys. 5 tys. złotych z tego poddziałania Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt objął‚: konkurs fotograficzno-plastyczny, opracowanie bibliografii literatury regionalnej z pomocą programu zakupionego w ramach grantu, wydanie drukiem informatora z pracami konkursowymi oraz wspomnianą… bibliografią…. Zapraszamy do korzystania z Informatora oraz do oglądania wystawy pokonkursowej.

9. PROGRAM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „BIBLIOTEKA+”. SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY

Adresowany do bibliotekarzy z bibliotek publicznych m.in. z gmin wiejskich. Kadra biblioteczna skorzystała z cyklu bezpłatnych szkoleń„, których celem było uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.

10. BIBLIOTECZKA DLA NAJMŁODSZYCH

Biblioteka w Przystajni skorzystała  w 2011 ze środków organizacji pozarządowych. Wniosek złożony do Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego został rozpatrzony pozytywnie. W efekcie biblioteka została‚wyposażona w 12 zestawów edukacyjnych. Każdy z nich składa się z 3 elementów: książki, zabawki oraz gry edukacyjnej. Zestawy wypożyczamy do domu.

11. FUN ENGLISH W BIBLIOTECE

Dzięki temu projektowi dzieci w wieku 6-12 lat mogą bezpłatnie uczyć‡ się™ angielskiego. „Fun English w bibliotece” to kurs komputerowy, który łączy naukę™języka obcego z zabawą.  Zawiera fotolekcje, ćwiczenia, gry edukacyjne, filmiki i piosenki opracowane przez ekspertów, dzięki którym dziecko uczy się™angielskiego bez stresu i w atrakcyjnej graficznie formie.

12. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten JEST realizowany przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

13. NOC BIBLIOTEK

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami. Będą śledztwa, romanse, czary i groza.  Liczymy na to, że po poznaniu bibliotek tej wyjątkowej Nocy, czytelnicy wrócą do nich również w dzień. I w kolejne dni. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tej akcji w 2017 roku.

Czasopisma w bibliotece:

1. Zdrowie

2. Claudia

3. Gazeta Kłobucka

4. Dziennik Zachodni (tylko wydanie piątkowe z dodatkiem lokalnym)

5. Kłobucka.pl

6. Twój styl

7. Poradnik Domowy

8. Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny

Polecamy linki

www.polona.pl – Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa –  to największa cyfrowa biblioteka w Polsce, zawiera zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej i instytucji wspópracujących

www.instytutksiazki.pl – promuje książki i czytelnictwo; tu można znaleźć m.in. informacje o Dyskusyjnych Klubach Książki w Polsce
www.lubimyczytac.pl – serwis społęcznościowy dla miłośników książek, można tu znaleźć m.in. ponad 190 tys. recenzji
www.biblionetka.pl – serwis rekomendujący ksiażki
www.nieczytasz.pl – strona akcji społecznej promujacej czytanie, nagrodzonej tytułem najlepszej akcji społecznej 2011 r.
www.pbi.edu.pl – strona Polskiej Biblioteki Internetowej
www.spprzystajn.pl – strona Zespołu Szkół w Przystajni
www.szkola-borzajacinski.pl – strona Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
www.gminaprzystajn.pl – oficjalny serwis gminy Przystajń
www.lgd-klobuck.pl – Stowarzyszenie LGD Zielony Wierzchołek Śląska