KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Zenon Kubat zkido@onet.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca o bibliotekach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
  2. uczestnictwa, promocji i potrzeb funkcjonowania biblioteki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów)

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  np. firmy wspierające obsługę informatyczną

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia

 

6) Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

 

7) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Przystajń, dnia 25.05.2018                                                                                                                                                       Administrator Danych Osobowych

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podczas spotkań / konferencji / uroczystości / konkursów/ koncertów itp. imprez, będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Udział w nich jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni z siedzibą w Przystajni, ul. Targowa 5,  danych osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, w przestrzeni publicznej i w mediach.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko)………………………………….. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i prasie, w kronice przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni z siedzibą w Przystajni przy ul. Targowej 5  w celu promocji placówki.

*skreśl niepotrzebne

 

 

…………………………………………………..                                  …………………………………………………….

Miejscowość i data                                                              Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę